Hot News :

ถาม-ตอบ Q&A

  • จดทะเบียนพาณิชย์ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
    • เอกสารที ต้องใช้จดทะเบียนพาณิชย์ 1. สําเนาบัตรประชาชน เจ้าของ กิจการ 2. หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที)มิใช่นิติบุคคล)หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ) 3. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ 4. หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี) 5.สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 6.กรณีเจ้าของกิจการมิได้เป็ นเจ้าบ้าน ณ สถานประกอบการดังกล่าว แนบเอกสารเพิ)มเติม ดังนี9 -หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน และสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน
-กรณีเช่าสถานที)
*ผู้ให้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา 1.สําเนาทะเบียนบ้านของเลขที)ตั9งสถานประกอบการ 2.สําเนาสัญญาเช่าพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 3.สําเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า (เจ้าบ้าน) *ผู้ให้ใช้เช่ามีสถานะเป็ นบริษัท 1.สําเนาสัญญาเช่า พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 2.หนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื)อของผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 3.สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท *กรณีการซื้ออาคารชุด/ ห้องชุด 1.สําเนาโฉนดที)ดิน/ห้องชุด 7.กรณี คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที)มิใช่นิติบุคคลให้แนบเอกสารของผู้เป็ นหุ้น ส่วนที)เกี)ยวข้องเช่น หนังสือจดจัดตั9งคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที)มิใช่นิติบุคคล, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้เป็ นหุ้นส่วน เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 1. สําเนาบัตรประชาชน เจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที)มิใช่นิติบุคคล) หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีที) เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) 2. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ 3. หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี) 4. สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 5. ใบทะเบียนพาณิชย์ เอกสารทีต้องใช้จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 1. สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ 2. ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย 3. สําเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ กรณีเป็ นนิติบุคคลต่างประเทศ 4. สําเนาใบมรณะบัตรของผู้ประกอบกิจการ กรณีผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม 5. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 6. สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) เอกสารทีใช้กรณีการคัดรับรองสําเนาการขอตรวจเอกสารทะเบียนพาณิชย์ • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยืนคําร้อง

ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี.

การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตเทศบาลต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้เพราะเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต (ข.1) ที่งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างสำนักการช่าง 2. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้ - แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด - ภาพถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด - ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน , นส.3 ถ่ายต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน - ภาพถ่ายเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกันกับบุคคลอื่นมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ - หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกัน 1 ชุด - ภาพถ่ายเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอทำความตกลง 1 ชุด - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam.วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ