Hot News :

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      ตำบลทุ่งนางโอก มีเส้นทางคมนาคมสายหลักติดต่อกับอำเภอเมืองยโสธร โดยห่างจากอำเภอเมืองยโสธรเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 2169 (สายจังหวัดยโสธร-เลิงนกทา)

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองเรือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลขั้นไดใหญ่ ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เขตการปกครอง

      ตำบลทุ่งนางโอก ประกอบด้วย หมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ทั้งหมด ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งนางโอก มีบ้านเรือน จำนวน 238 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้ตาย มีบ้านเรือน จำนวน 208 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนางโอก มีบ้านเรือน จำนวน 262 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 4 บ้านหนองเป้า มีบ้านเรือน จำนวน 175 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 5 บ้านดอนกระยอม มีบ้านเรือน จำนวน 83 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองตอ มีบ้านเรือน จำนวน 97 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองซองแมว มีบ้านเรือน จำนวน 154 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 8 บ้านนาแสบง มีบ้านเรือน จำนวน 56 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนโพธิ์ มีบ้านเรือน จำนวน 75 หลังคาเรือน

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มีเนื้อที่รับผิดชอบ ประมาณ 20.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,838 ไร่

ลักษณะภูมิเทศ

      มีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา เหมาะสำหรับการปลูกข้าว อากาศค่อนข้างร้อน ปริมาณน้ำฝนถือว่าเพียงพอต่อการเพาะปลูก อยู่ในเขตมีเอกสารสิทธิ์ที่ทำกินเป็นโฉนดที่ดิน และ สปก.

ประชากร

      ตำบลทุ่งนางโอก มีประชากรทั้งสิ้น 4,821 คน สามารถแยกเป็นเพศชาย จำนวน 2,408 คน เพศหญิง จำนวน 2,413 คน และจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 1,348 หลังคาเรือน

สภาพสังคม

      ในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มีหน่วยงาน องค์กร โครงสร้างพื้นฐานทางด้านสังคมต่างๆ ดังนี้

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซองแมว , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนางโอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเป้า
 2. โรงเรียนประถม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว และ โรงเรียนบ้านหนองเป้า
 3. โรงเรียนขยายโอกาส (ประถมปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางโอก
 5. มวลชนจัดตั้ง จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 90 คน และอาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) จำนวน 21 คน
 6. การคมนาคม ตำบลทุ่งนางโอก มีเส้นทางคมนาคมภายในเขตตำบลทุ่งนางโอก ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต ถนนลูกรังบางสาย สามารถใช้ได้ตลอดปี การคมนาคมสัญจรสะดวกสบาย
 7. การไฟฟ้า ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอกมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน แต่ยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม ในส่วนของการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โดยได้อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธรในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สภาพเศรษฐกิจ

      ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ทำนา รองลงมา และปลูกผัก โดยมีหน่วยธุรกิจในเขตพีื้นที่ ดังนี้

 1. โรงสีข้าว จำนวน 18 แห่ง
 2. ร้านซ่อมรถ จำนวน 2 แห่ง
 3. ร้านค้า จำนวน 17 แห่ง
 4. ปั้มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
 5. ผลิตจำหน่ายขนมจีน จำนวน 1 แห่ง
 6. เขียงเนื้อ 1 แห่ง
 7. ตลาดนัดชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 8. ร้านตัดผม จำนวน 6 แห่ง
 9. ร้านเสริมสวย จำนวน 15 แห่ง
 10. อู่ซ่อมรถ จำนวน 1 แห่ง
 11. ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
 12. ร้านซ่อมโทรศัพท์ จำนวน - แห่ง
 13. โรงสีข้าวขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
 14. รับจ้าง(รถแทรกเตอร์) จำนวน 25 แห่ง
 15. ร้านปะเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 1 แห่ง
 16. ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 27 แห่ง
 17. ฟาร์มหมู จำนวน 5 แห่ง
 18. ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 9 แห่ง
 19. บริษัททีโอที จำกัด (ตู้โทรศัพท์) จำนวน 1 แห่ง

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

      ตำบลทุ่งนางโอก มีทรัพยากรน้ำทั้งที่สร้างขึ้นและตามธรรมชาติ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้าน บ่อน้ำบาดาล และแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้แก่ ห้วย หนอง คลอง บึง ต่างๆในพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

      ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน (วัด) ในพื้นที่ จำนวน ทั้งหมด 10 แห่ง แบ่งเป็น วัด จำนวน 6 แห่ง และสำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง

 

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สถานที่สำคัญ-ท่องเที่ยว

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ