Hot News :

ประวัติความเป็นมา

       ตำบลทุ่งนางโอก เดิมนั้น ชาวบ้านทุ่งนางโอก เชื่อว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่ หนองบัวลำภู แล้วได้อพยพมาตั้งชุมชนครั้งแรกที่ “โนนหมากเขือ” (ในปัจจุบันนี้ คือ บริเวณค่ายบดินทร์เดชา) บ้านเดิด ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร หลังจากนั้นได้ย้ายเป็น (ครั้งที่ 2) ได้ย้ายมาตั้งชุมชนบริเวณ บ้านสว่าง ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองคันตำแย” สภาพของบ้านหนองคันตำแยขณะนั้นน่าจะเป็นป่าดงดิบ เพราะในปัจจุบันนี้ยังมีสภาพเป็นป่า มีพื้นที่กว้างใหญ่ คงมีสัตว์ร้ายมากมาย จึงทำให้ชาวบ้านต้องย้ายชุมชนอีกครั้ง (ครั้งที่ 3) ได้ย้ายมาตั้งชุมชนใกล้กับ “บ้านหนองตอ” ในปัจจุบัน โดยตั้งชื่อชุมชนว่า “บ้านหัวโสก” และได้มีชาวบ้านบางส่วน ได้แยกไปตั้งชุมชนที่บริเวณ “บ้านทุ่งน้อย” ในปัจจุบัน และอีกส่วนหนึ่งได้ย้ายมาตั้งชุมชนบริเวณสวน “บ้านใน” (บริเวณข้างดอนปู่ตาในปัจจุบัน) สุดท้ายก็ได้ย้ายเข้ามาตั้งชุมชนในที่ปัจจุบัน ต่อมาเมื่อตั้งบ้านเรือนแล้ว ได้แยกเป็นคุ้มต่างๆ แต่ยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน จนกระทั่งได้เกิดทุพภิกขภัย เนื่องจากฝนแล้งติดต่อกันหลายปี การปลูกพืชผักและทำนาไม่ได้ผลผลิต จึงต้องขุดหัวพืชชนิดหนึ่ง ที่มีอยู่มากในบริเวณนี้ เรียกว่า “หัวอีโอก” มาบริโภคเพื่อประทังชีวิต ต่อมาเมื่อเหตุการณ์ทุพภิกขภัยนี้ได้ผ่านไป ชาวบ้านจึงปรึกษาหารือกัน แล้วตั้งชื่อชุมชนตามพืชที่ใช้บริโภค ว่า “บ้านทุ่งอีโอก” ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2425 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ เนื่องจากชื่อเดิมไม่สุภาพ คือ “บ้านทุ่งนางโอก” และกลายเป็นชื่อตำบล “ตำบลทุ่งนางโอก” จนถึงปัจจุบัน.

       สุดท้ายก็ได้ย้ายเข้ามาตั้งชุมชนในที่ปัจจุบัน ต่อมาเมื่อตั้งบ้านเรือนแล้ว ได้แยกเป็นคุ้มต่างๆ แต่ยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน จนกระทั่งได้เกิดทุพภิกขภัย เนื่องจากฝนแล้งติดต่อกันหลายปี การปลูกพืชผักและทำนาไม่ได้ผลผลิต จึงต้องขุดหัวพืชชนิดหนึ่ง ที่มีอยู่มากในบริเวณนี้ เรียกว่า “หัวอีโอก” มาบริโภคเพื่อประทังชีวิต ต่อมาเมื่อเหตุการณ์ทุพภิกขภัยนี้ได้ผ่านไป ชาวบ้านจึงปรึกษาหารือกัน แล้วตั้งชื่อชุมชนตามพืชที่ใช้บริโภค ว่า “บ้านทุ่งอีโอก” ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2425 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ เนื่องจากชื่อเดิมไม่สุภาพ คือ “บ้านทุ่งนางโอก” และกลายเป็นชื่อตำบล “ตำบลทุ่งนางโอก” จนถึงปัจจุบัน.

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สถานที่สำคัญ-ท่องเที่ยว

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ