Hot News :

รายงานการผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดรายงานการผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ