Hot News :

24 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.ทุ่งนางโอก ดำเนินการประชุมสภา อบต.ทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

24 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ทุ่งนางโอก ดำเนินการประชุมสภา อบต.ทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ