องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 17

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๑๐๐ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งนางโอก ม.1 จากถนนหลังวัดทุ่งนางโอก ถึงถนนลาดยางทางไปบ้านหนองตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซองแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างเมรุบ้านนาแสบง หมู่ที่ ๘ (เฉพาะโครงสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๑๐๐ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถสามล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถสามล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถสามล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๐๐ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างโครงการขยายน้ำประปาจากนานายนิคม แก้วทอง ถึงนานายบัญชา บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๒ ถึงคุ้มห้วย แสนคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๒ จากที่นานายสมาน คมกริช ถึงที่นานายเนียม สินพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้าป่าช้าบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกที่นานายสุภาพ ถึงที่นานายเสมอ สมหวัง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านนายชาตรี แสงใสแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๑๐๐ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองซองแมว หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนายธรรม ถึงสี่แยกศาลาประชาคมบ้านหนองเป้า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กรอบดอนปู่ตา บ้านดอนกระยอม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นป่าช้าบ้านหนองเป้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นป่าช้าบ้านหนองเป้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ค. 2566