องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุวัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัสดุการแพทย์ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลทุ่งนางโอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักภายในบ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ช่วง ตำบลทุ่นางโอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2566
จ้างเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7894 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเป้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซองแมวหนองไม้ตาย จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับรุงถนนทางเข้าหมู่บ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ ๑,๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนางโอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บอุปกรณ์การสอน) จำนวน ๙ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2566
จ้างจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.ทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2566