องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย
ปลัด อบต. ทุ่งนางโอก
เบอร์โทร : 093 325 3951


นายธนากรณ์ หาไซย
รองปลัด อบต. ทุ่งนางโอก
เบอร์โทร : 085-6825732


นายวิชชา วิเศษแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 091-8329419


นางณัฐชานันท์ จันทพัฒนปรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 090-3788277


นายสมศักดิ์ มาตขาว
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 093-3297434


นางอุลัยพร ชูรัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 081-0733107


นายจักกรี เวฬุวนารักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 080-1602059