องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก


คำขวัญ

"ทุ่งนางโอก อู่ข้าวงาม
นามล้ำค่า ดอนปู่ตาศักดิ์สิทธิ์
แหล่งผลิตกระติบข้าวสวย
อยู่ด้วยชุมชนเข็มแข็ง"


วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งเสริมประเพณี วัฒธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

เสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง เกษตรอินทรีย์ก้าวไกล”
 

เป้าประสงค์

1. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตได้
2. ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า มีความทั่วถึงเพียงพอ
3. เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยไม่ให้
4. ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพต่างๆจากการฝึกอบรมให้ความรู้
5 นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
6. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการส่งเคราะห์
7. ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการทางด้านสาธารณสุข
8. ประชาชนปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินและจากสาธรณภัยต่างๆ
9. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
11. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีสืบสานวัฒนธรรม
12. ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยมีการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเหมาะสมกับสภาพวัย
13. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพการเกษตรเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
14. ประชาชนทำเกษตรแบบปลอดภัยจากเคมีและเกษตรอินทรีย์
15.บุคลากรมีศักยภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน
16.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง


 

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1102