องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 13

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)   4 ม.ค. 2566 33
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   4 ม.ค. 2566 30
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4 ม.ค. 2566 25