องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายวิชชา วิเศษแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 091-8329419


-ว่าง-
นิติกร


นางสาวพัชรินทร์ ยาวโนภาสน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทร : 087-5229895


สิบเอก พันชิต สะเดา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 095-6606506


จ่าสิบเอก ณัฐพล คัมภ์ทวี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 090-9699438


นางวีราวรรณ สืบศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 082-3205299


พันจ่าเอก นิวัฒน์ บกสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 089-249-9033


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์โทร : -


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : -


นางสาวปาวรา สิงห์ครุธ
คนงาน
เบอร์โทร : 096-7503898


นางสาววิจิตรา ขอบเพ็ชร
คนงาน
เบอร์โทร : 087 490 3686


นายครุฑเพ็ชร โสมณวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 088-7126557


นายอาวุธ กวีกรณ์
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 085-4909321