องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายวิชชา วิเศษแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 091-8329419


นางสาวพัชรินทร์ ยาวโนภาสน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทร : 087-5229895


สิบเอก พันชิต สะเดา
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 095-6606506


จ.ส.อ.ณัฐพล คัมภ์ทวี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 090-9699438


นางวีราวรรณ สืบศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 082-3205299


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 095-6606506


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์โทร : 083-5311503


นางสาวปาวรา สิงห์ครุธ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 096-7503898


นายอาวุธ กวีกรณ์
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 085-4909321


นายครุฑเพ็ชร โสมณวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 088-7126557