องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายละเอียดผลการประเมิน,ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ปี 2565   15 ส.ค. 2565 51
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   1 ต.ค. 2563 43
รายละเอียดผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA 2564   8 ส.ค. 2563 31
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   22 พ.ค. 2563 32
มาตรการป้องกันการรับสินบน   22 พ.ค. 2563 28
มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   22 พ.ค. 2563 29
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   22 พ.ค. 2563 25
มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   22 พ.ค. 2563 37