องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายมานะ มิ่งขวัญ
นายก อบต.ทุ่งนางโอก
เบอร์โทร : 095-6180819


นายอุทิศ สืบศรี
รองนายก อบต.ทุ่งนาโอก
เบอร์โทร : 087-2513851


นางวิภา พวงชมภู
รองนายก อบต.ทุ่งนาโอก
เบอร์โทร : 089-7162558


นายบุญเลิศ องอาจ
เลขานุการนายก อบต.ทุ่งนางโอก
เบอร์โทร : 091-8290234