องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นายจักกรี เวฬุวนารักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 080-1602059


นางสาวพิจิตรา อุดมแก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 087-8584864