องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

งานตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 11

งานตรวจสอบภายใน วันที่ โหลด
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 ต.ค. 2565 497
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 4 ปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569   3 ต.ค. 2565 312
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน   3 ต.ค. 2565 84
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน   3 ต.ค. 2565 84
กฎบัตร(Internal Audit Charter) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 ต.ค. 2565 209
ผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564   3 ธ.ค. 2564 89