องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 18 ก.ค. 2567 4
การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9 ก.ค. 2567 13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 18 มิ.ย. 2567 34
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 12 มิ.ย. 2567 61
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ตำบลทุ่งนางโอก ปี2566 10 พ.ค. 2567 73
ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย 29 เม.ย. 2567 69
ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 22 เม.ย. 2567 118
ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 3 เม.ย. 2567 123
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด 27 ก.พ. 2567 124
ประกาศ เรื่อง อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 5 ก.พ. 2567 204
ระกาศ ​เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 10 ม.ค. 2567 318
ประกาศเจตนารมณ์ งดรับและงดให้ของขวัญ ( No Gift Policy) 9 ม.ค. 2567 373
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก 28 ธ.ค. 2566 32
การให้บริการจองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 ชื่อสกุล ตามโครงการให้บริการด้านทะเบียน ในงานกาชาด ประจำปี 2566 20 ธ.ค. 2566 1042
แผนการเก็บขยะมูลฝอย และเส้นทางการให้บริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ธ.ค. 2566 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 28 พ.ย. 2566 415
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 27 พ.ย. 2566 438
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 23 พ.ย. 2566 395
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 23 พ.ย. 2566 3146
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 23 พ.ย. 2566 97
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 7 พ.ย. 2566 588
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา 3 พ.ย. 2566 365
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 30 ต.ค. 2566 344
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS) 20 ต.ค. 2566 2173
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก 21 ส.ค. 2566 223
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 11 ส.ค. 2566 100
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลทุ่งนางโอก (ศป.ปส.ต.ทุ่งนางโอก) 11 ส.ค. 2566 298
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ส.ค. 2566 408
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคักเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ก.ค. 2566 398
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ประจำปีพุทธศักราช 2566 13 ก.ค. 2566 3600