องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 85

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ระกาศ ​เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 10 ม.ค. 2567 95
ประกาศเจตนารมณ์ งดรับและงดให้ของขวัญ ( No Gift Policy) 9 ม.ค. 2567 108
การให้บริการจองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 ชื่อสกุล ตามโครงการให้บริการด้านทะเบียน ในงานกาชาด ประจำปี 2566 20 ธ.ค. 2566 295
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 28 พ.ย. 2566 189
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 27 พ.ย. 2566 196
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 23 พ.ย. 2566 201
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 23 พ.ย. 2566 697
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 23 พ.ย. 2566 23
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 7 พ.ย. 2566 335
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา 3 พ.ย. 2566 181
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 30 ต.ค. 2566 234
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS) 20 ต.ค. 2566 2081
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก 21 ส.ค. 2566 27
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 11 ส.ค. 2566 16
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลทุ่งนางโอก (ศป.ปส.ต.ทุ่งนางโอก) 11 ส.ค. 2566 85
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ส.ค. 2566 315
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคักเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ก.ค. 2566 305
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ประจำปีพุทธศักราช 2566 13 ก.ค. 2566 2021
การเปิดรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการเย็บชุดชั้นในด้วยจักรอุตสาหกรรม 14 มิ.ย. 2566 399
รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ 2566 26 พ.ค. 2566 319
รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ 2566 26 พ.ค. 2566 237
การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 26 พ.ค. 2566 18940
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 31 มี.ค. 2566 338
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พ.ศ.2566 23 มี.ค. 2566 42
คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 7 มี.ค. 2566 161
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 ก.พ. 2566 306
ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปี 2566 10 ม.ค. 2566 3408
การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) 9 ม.ค. 2566 17
ประกาศ เรื่อง การให้บริการประชาชนในเวลาพักเที่ยง และวันหยุดราชการ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ม.ค. 2566 67
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 3 ม.ค. 2566 1032