องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก   3 เม.ย. 2566 33
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ   10 มี.ค. 2566 19
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   4 ม.ค. 2566 17
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ม.ค. 2566 20
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ   4 ม.ค. 2566 15
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   4 ม.ค. 2566 18
คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน   4 ม.ค. 2566 17
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   4 ม.ค. 2566 18
คู่มือการปฏิบัติงาน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4 ม.ค. 2566 18
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทุ่งนางโอก   4 ม.ค. 2566 21
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก   4 ม.ค. 2566 18
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน   4 ม.ค. 2566 17