องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 10

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน   5 ก.พ. 2567 186
คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม   8 ม.ค. 2567 40
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก   8 ม.ค. 2567 35
คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก   3 เม.ย. 2566 186
คู่มือประชาชนกองช่าง   23 มี.ค. 2566 85
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ   10 มี.ค. 2566 88
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   6 มี.ค. 2566 28
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   4 ม.ค. 2566 77
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ม.ค. 2566 84
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ   4 ม.ค. 2566 94
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   4 ม.ค. 2566 89
คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน   4 ม.ค. 2566 78
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   4 ม.ค. 2566 71
คู่มือการปฏิบัติงาน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4 ม.ค. 2566 74
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก   4 ม.ค. 2566 279
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน   4 ม.ค. 2566 88