องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางณัฐชานันท์ จันทพัฒนปรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 090-3788277


นางสาวฑิตญา คำสาน
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 084-2908610


นางปนัดดา โสมณวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เบอร์โทร : 081-7905219


นางไข่มุก เจริญรัมย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 087-8722332


นางสาวธัญลักษณ์ เนตรหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 086-2452456


นางจิตไมตรี โสมณวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 080-476-5742


นางสาวสุนิสา ศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 087-0754810


นางสาวสุมาลิน ศรีเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 063-0656349