องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 19

ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย

 28 พฤศจิกายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่่บ้านนาแสบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เวลา 09.00 น.... วันที่ 28 พ.ย. 2566 (ดูู 14)

ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างแก้มลิงท้องขั้นไดใหญ่

28 พฤศจิกายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา อบต. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างแก้มลิงท้องขั้นไดใหญ่ บ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร... วันที่ 28 พ.ย. 2566 (ดูู 15)

กิจกรรมงานเทศกาล "จุดไฟตูมกา ยโสธร" ประจำปี 2566

28 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาล "จุดไฟตูมกา ยโสธร" ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566-วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานประเพณีจุดไฟตูมกาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย แล..... วันที่ 28 พ.ย. 2566 (ดูู 10)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566

27 พฤศจิกายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมด้วยท่านรองปลัดฯ และหัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนางโอ..... วันที่ 27 พ.ย. 2566 (ดูู 9)

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4)

24 พฤศจิกายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.ทุ่งนางโอก ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งนางโอก/บ้านหนองเป้า และอาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพ..... วันที่ 24 พ.ย. 2566 (ดูู 8)

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4)

24 พฤศจิกายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.ทุ่งนางโอก ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งนางโอก/บ้านหนองเป้า และอาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพ..... วันที่ 24 พ.ย. 2566 (ดูู 7)

ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมพนักงานส่วนตำบล หัวหน้าทีมกู้ชีพ/ผู้รับผิดชอบหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลทุ่งนางโอก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ..... วันที่ 9 พ.ย. 2566 (ดูู 42)

สำรวจข้อมูลเกียวกับที่ดินประเภทเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก และ สปก.4-01

วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมพนักงานส่วนตำบล ได้ออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินประเภทเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก และ สปก.4-01 เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย..... วันที่ 6 พ.ย. 2566 (ดูู 55)

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

ในวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ด้วยการช่วยกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้  และรดน้ำต้นไม้ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ ณ องค์ก..... วันที่ 25 ต.ค. 2566 (ดูู 66)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร... วันที่ 18 ต.ค. 2566 (ดูู 80)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร... วันที่ 12 ต.ค. 2566 (ดูู 41)

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566

 28 กันยายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความ ภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ..... วันที่ 28 ก.ย. 2566 (ดูู 39)

โครงการกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก

      วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ อ.ส.ม.ตำบลทุ่งนางโอก  ได้จัดโครงการกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์..... วันที่ 27 ก.ย. 2566 (ดูู 112)

ตั้งจุดตรวจสวมหมวกนิรภัย 100%

    20 กันยายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะผู้บริหาร คณะฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่น/อสม./ชุด ชรบ. ตำบลทุ่งนางโอก ได้ตั้งจุดตรวจสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่สมองและศรีษะอย่างรุนแรง เป็นการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และ..... วันที่ 20 ก.ย. 2566 (ดูู 56)

โครงการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

       12 กันยายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  ได้จัดโครงการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี..... วันที่ 12 ก.ย. 2566 (ดูู 70)

โครงการรณรงค์การคัดแยกและกำจัดขยะให้ถูกวิธี(กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกและกำจัดขยะให้ถูกวิธี(กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน การลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน และเพื่อเพิ่มประสิทธิ..... วันที่ 6 ก.ย. 2566 (ดูู 116)

ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินฌาปนกิจของ คุณพ่อขำ สมหวัง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้ นายอุทิศ สืบศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณพ่อขำ สมหวัง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 บ้านหนองตอ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถึงและให้กำลังใจญ..... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 60)

บริหาร เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองเป้า ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะบริหาร เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองเป้า หมู่ที่4 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในการนี้ นายมานะ มิ่ง..... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 53)

ช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องท่อระบายน้ำให้กับชาวบ้านหนองซองแมว หมู่ที่7 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก และนายสมศักดิ์ มาตขาว ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องท่อระบายน้ำให้กับชาวบ้านหนองซองแมว หมู่ที่7 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 51)

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่2 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และโรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย

นายมานะ  มิ่งขวัญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่2 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และโรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 62)