องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสวาท องอาจ
ประธานสภา อบต. ทุ่งนางโอก
เบอร์โทร : 081-0758617


นายชาดก วันทาดี
รองประธานสภา อบต. ทุ่งนางโอก
เบอร์โทร : 087-4418303


นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย
เลขานุการสภา อบต. ทุ่งนางโอก
เบอร์โทร : 093 325 3951


นายวสันต์ โสมณวัฒน์
สมาชิกสภา อบต. ทุ่งนางโอก หมู่ 1
เบอร์โทร : 085-7712081


นายประเสริฐ โพธิ์คำ
สมาชิกสภา อบต. ทุ่งนางโอก หมู่ 2
เบอร์โทร : 083-7479970


นายบุญเลิศ โสมณวัตร
สมาชิกสภา อบต. ทุ่งนางโอก หมู่ 3
เบอร์โทร : 062-2930257


นายกิติศักดิ์ ศรียุทธ
สมาชิกสภา อบต. ทุ่งนางโอก หมู่ 4
เบอร์โทร : 083-2434716


นายบรรเทิง ศรีเนตร
สมาชิกสภา อบต. ทุ่งนางโอก หมู่ 5
เบอร์โทร : 081-4708732


นางลา โพธิ์คำ
สมาชิกสภา อบต. ทุ่งนางโอก หมู่ 7
เบอร์โทร : 098-6160673


นายบัวแดง หวังผล
สมาชิกสภา อบต. ทุ่งนางโอก หมู่ 9
เบอร์โทร : 090-3730348