องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก

ประวัติความเป็นมาตำบลทุ่งนางโอก
            บ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก ห่างจากอำเภอเมืองยโสธร เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร แบ่งการ ในการจักสานไม้ไผ่ เพื่อเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและของที่ระลึก เหมาะแก่การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง เป็นชุมชนให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นิยามเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทุ่งนางโอก มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตำบลทุ่งนางโอกมีพื้นฐานอาชีพคือการทำนาเป็นหลักมาตั้งแต่อดีต และมีการจักสานเพื่อเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนตนเอง และต่อมาตำบลทุ่งนางโอก ได้ขึ้นในเขตปกครอง อยู่กับ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในปัจจุบัน ตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลในปี พ.ศ.2538 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ในปี พ.ศ.2539
 
ข้อมูลทั่วไป
            ตำบลทุ่งนางโอก มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ตำบล คือ ตำบลทุ่งแต้ ตำบลน้ำคำใหญ่ ตำบลขั้นไดใหญ่ ตำบลหนองเรือ  ดังนี้
  ทิศเหนือ   จรด  ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร
  ทิศใต้       จรด  ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
  ทิศตะวันตก  จรด  ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
  ทิศตะวันออก  จรด  ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร


หอระฆังรูปทรงกระติบ  ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นเป็นสัญลักษณ์ของบ้านทุ่งนางโอก และเป็นอาชีพของชาวบ้านคือการจักสานกระติบข้าวเหนียวมากว่า 100 ปี  หอระฆังมีลักษณะรูปทรงกระติบข้าวทาสีเหลืองทองตัดกับสีแดงสวยงาม เป็นรูปทรงกระติบข้าว มีขนาดฐานกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร และสูงประมาณ 12 เมตร ส่วนบนยอดทำเป็นลักษณะทรงกลมรูปกระติบข้าวเหนียว ลงสีเหลืองทองสลับกับสีแดงสวยงาม พร้อมมีข้อความด้านข้างกระติบข้าวว่า “โชคดี มั่งมี มั่งคั่ง ยั่งยืน” มองเห็นอย่างเด่นชัด
           หอระฆังถูกดัดแปลงมาจากถังน้ำประปาเก่า โดยการทำให้เป็นรูปทรงกระติบข้าว เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านทุ่งนางโอก รวมทั้งเป็นการระลึกถึงอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษของชาวบ้านทุ่งนางโอก ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมจากการทำนา คือ การสานกระติบข้าวเหนียวส่งขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวมานานกว่า 100 ปีแล้ว ทางวัดมีการเปิดใช้งานเมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา จนเป็นที่สนใจของญาติโยมและผู้พบเห็นว่าแปลกดี ซึ่งก็มีคนที่สนใจแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมและถ่ายรูปกันอย่างต่อเนื่อง   ทุกวัน 


      ลวงปู่พระอุปัชฌาย์น้อย สุวโจ   เป็นพระภิกษุที่ชาวบ้านทุ่งนางโอก ชาวบ้านผือฮี และ ประชาชนในเขตอำเภอเมือง อำเภอทรายมูล ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เหตุเพราะท่านหลวงปู่ เป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ พร้อมกับเป็นพระสงฆ์ที่สงบเยือกเย็นมีเมตตาธรรมสูง จึงเป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ซึ่งได้ทราบถึงเกียรติคุณของท่าน หลวงปู่พระอุปัชฌาย์น้อย สุวโจ ท่านดำรงอยู่ในสมณเพศตั้งแต่เป็นสามเณรจนถึงมรณภาพท่านเป็นพระสงฆ์ที่ทรง ปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวก ครบทั้ง ครบทั้ง สามประการ สมดังคำว่า สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว หรือ อีกประการหนึ่งหลวงปู่เป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยความบริสุทธิ์แห่งศีลอย่างยอด ยิ่ง ท่านเป็นผู้สำรวมแล้วในกาย วาจา ใจ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบแล้ว ในศีลาจารวัตร เป็นพหุสูตร และอยู่ ในฐานะ ควรแก่การกราบไหว้ ตามรอยแห่งองค์ สมเด็จพระบรมศาสดา ปัจจุบันรูปปั้นพระอุปัชฌาย์น้อย สุวโจ ประดิษฐานให้กราบไหว้ขอพรและยึดเหนี่ยวในคุณงามความดีแก่ประชาชน

หอไตรโบราณวัดทุ่งนางโอก  เป็นหอไตรในบริเวณหนองไผ่ วัดทุ่งอีโอก ซึ่งหอไตรแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานที่จารึกคำสอนทางพระพุทธศาสนา หรือจารึกความรู้ความรู้เรื่องอื่นๆ เป็นของศักดิ์สิทธิ์ และกาได้ยาก โดยสร้าง โดยสร้างไว้กลางสระน้ำในวัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มดปลวกและแมลงสาบขึ้นไปกัดแทะทำลายคัมภีร์เหล่านั้น
 
วันที่ : 1 มีนาคม 2566   View : 737