องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   18 ก.ย. 2566 48
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร   4 ม.ค. 2566 67
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562   4 ม.ค. 2566 48
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 41)พ.ศ.2562   4 ม.ค. 2566 62
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 42)พ.ศ.2563   4 ม.ค. 2566 64
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558   4 ม.ค. 2566 62
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 16-17(2 ส.ค.65)   4 ม.ค. 2566 53
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563(17 เม.ย.63)   4 ม.ค. 2566 73
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 43)พ.ศ.2563   4 ม.ค. 2566 99
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   4 ม.ค. 2566 46
ประกาศฐานในการคํานวณและร้อยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก)   4 ม.ค. 2566 61