องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก... วันที่ 15 ธ.ค. 2565 (ดูู 46)

ธนาคารขยะตำบลทุ่งนางโอก

โครงการธนาคารขยะตำบลทุ่งนางโอก ออกรับซื้อขยะในพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอกกับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ... วันที่ 4 พ.ย. 2565 (ดูู 60)

อมรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบริหารงานบุคคลท้องถิ้นและการดำเนินการทางวินัย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นแลแะการดำเนินการทางวินัย ประจำปี 2565(การพิจารณาความผิดทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง แ..... วันที่ 29 ส.ค. 2565 (ดูู 20)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ และสร้างสถานศึกษาให้เข้มแข็งและปลอดจากยาเสพติด เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมายต..... วันที่ 25 ส.ค. 2565 (ดูู 19)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้า ประจำปี 2565

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว ได้นำมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 44)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บริเวณวัดป่าหนองสิม บ้านหนองตอ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จั..... วันที่ 27 ก.ค. 2565 (ดูู 68)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สามชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประทีปส่องธรรมนำชีวิต) ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบ้านโพนงอย ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร... วันที่ 11 ก.ค. 2565 (ดูู 25)

กิจกรรมมอบถังขยะติดเชื้อในพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก

นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มอบถังขยะติดเชื้อในพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก... วันที่ 4 ก.ค. 2565 (ดูู 39)

กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นายธนากรณ์ หาไชย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายสมศักดิ์ มาตขาว ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานจ้าง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก... วันที่ 10 มิ.ย. 2565 (ดูู 31)

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อช่วยลดการแพร่ระบาดชองโควิด

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก... วันที่ 6 พ.ค. 2565 (ดูู 22)

โครงการแข่งขันกีฬายุวชนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2565

โครงการแข่งขันกีฬายุวชนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามกีฬาสวนหลวง       กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัด โครงการแข่งขันกีฬายุวชนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2565  เพื่อส่งเสริมให้ยุวชนได้ออกกำลังกาย เพิ่มพูนทัก..... วันที่ 28 ก.พ. 2565 (ดูู 21)

โครงการผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางฃโอก ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเป้า ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565... วันที่ 15 ก.พ. 2565 (ดูู 22)