องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลทุ่งนางโอก


ออนไลน์ : 11

Gallery :: โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลทุ่งนางโอก
งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลทุ่งนางโอก โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ทุ่งนางโอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางโอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอกได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566   View : 75