องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

โครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 12

Gallery :: โครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
        องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่มีแต่ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ : 15 สิงหาคม 2566   View : 208