องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 10

Gallery :: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยยาเสพติด สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน โทษของยาเสพติด ความเสื่อมถอยทางจริยธรรม และปัญหาทางสังคม ปัญหาเยาวชนในครอบครัว ฯลฯ ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
วันที่ : 17 สิงหาคม 2566   View : 103