องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

โครงการรณรงค์การคัดแยกและกำจัดขยะให้ถูกวิธี(กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 8

Gallery :: โครงการรณรงค์การคัดแยกและกำจัดขยะให้ถูกวิธี(กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 6 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกและกำจัดขยะให้ถูกวิธี(กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน การลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลต่างๆ ในพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ : 6 กันยายน 2566   View : 375