องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

โครงการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น


ออนไลน์ : 11

Gallery :: โครงการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
       12 กันยายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  ได้จัดโครงการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย นำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยจัดอบรม
ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
วันที่ : 12 กันยายน 2566   View : 36