องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 9

Gallery :: ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมพนักงานส่วนตำบล หัวหน้าทีมกู้ชีพ/ผู้รับผิดชอบหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลทุ่งนางโอก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องฃ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.2564 และเพื่ือพัฒนาให้หน่วยปฏิบัติการแพทย์ของจังหวัดยโสธรมีมาตรฐานในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน และเพื่อให้เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการแพทย์มีความพร้อมในการปฏิบัติการและสอดคล้องกับเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ที่ต้องการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริการจัดการของพื้นที่เพื่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566   View : 255