องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567

การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567

เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 - เดือนมกราคม - กันยายน 2566

 † คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. สัญชาติไทย

2. เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507  (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2507 ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2507)

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

4. ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต. จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

 † หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)

 † ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?

ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง  สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ

 † ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่ ?

 ปัจจุบันได้จ่ายแบบขึ้นบันได ดังนี้

 อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท

 อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท

 อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท

 อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

 *** ในกรณีผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา ***

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้ย้ายทะเบียนบ้านจากเทศบาล หรือ อบต. ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิม   ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น  คือเดือนกันยายน  

หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพต่อไป  ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  โดยเร็ว หลังจากได้ทำการย้ายทะเบียนบ้านมายังตำบลทุ่งนางโอก  เพื่อเริ่มรับเงินที่แห่งใหม่ในเดือนตุลาคมของปีถัดไป  หากไม่ดำเนินการ ผู้สูงอายุจะเสียสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 3 มกราคม 2566   View : 1371
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567  (ดู 1371)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ดู 411)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566  (ดู 511)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  (ดู 529)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  (ดู 468)
เชิญชวนผู้รับบริการจาก อบต.ทุ่งนางโอก ร่วมทำการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 328)
รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 379)

967

ผู้ตอบกระทู้ : สมควร เวลา : 2024-02-12 19:20:57 IP : 49.49.45.139
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :