องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

1. ผู้รับผิดชอบจัดการศพยื่นคำขอ ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกมรณบัตร  
หน่วยงานที่รับลงทะเบียน
พมจ., เทศบาล อบต., อำเภอ
เอกสารประกอบ
1. สำเนาใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
2. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอฯ
4. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอฯ
5. แบบคำขอรับเงินค่าทำศพ และรับรองผู้รับผิดชอบ ในการจัดการศพ (ศพส.01)
6. แบบรับรอง (ศพส.02) กรณีผู้สูงอายุ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

2. หน่วยงานรับเรื่องตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ ประกาศกระทรวง พม. ปี 2564
    2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สิทธิ์/เอกสาร  
         *ไม่ผ่านการพิจารณา  แจ้งต่อผู้ยื่นฯ
         *ฝ่านการพิจารณา   เจ้าหน้าที่ รวบรวมหลักฐาน ส่งพมจ.

3. ช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์รับเงิน
คุณสมบัติผู้สูงอายุ (ที่เสียชีวิต)
1. อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป
2. สัญชาติไทย
3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4. กรณีไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ข้อ3)
    ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    - รายได้ทั้งหมด ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี
    - สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดรวมกัน ไม่เกิน 100,000 บาท
    เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส.  เป็นต้น
    - ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดิน เกิน 1 ไร่
    *หากเคยทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่าน ไม่สามารถยื่นคำขอได้  

 
เปิดไฟล์
โพสโดย : พิจิตรา   วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566   View : 10186
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567  (ดู 671)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ดู 273)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566  (ดู 262)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  (ดู 212)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  (ดู 190)
เชิญชวนผู้รับบริการจาก อบต.ทุ่งนางโอก ร่วมทำการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 183)
รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 283)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :