องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

กระทรวงมหาดไทยได้จัดคู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามโครงการดังกล่าว นำโดยภาคีเคริอข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นำชุมชน (กำนันผู้ใหญ่บ้าน) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี เพื่อนำคู่มือไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
เปิดไฟล์
โพสโดย : พิจิตรา   วันที่ : 7 มีนาคม 2566   View : 114
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567  (ดู 399)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ดู 235)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566  (ดู 194)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  (ดู 139)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  (ดู 118)
เชิญชวนผู้รับบริการจาก อบต.ทุ่งนางโอก ร่วมทำการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 127)
รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 191)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :