องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

การเปิดรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการเย็บชุดชั้นในด้วยจักรอุตสาหกรรม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: การเปิดรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการเย็บชุดชั้นในด้วยจักรอุตสาหกรรม

            สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
แจ้งขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร 
การเย็บชุดชั้นในด้วยจักรอุตสาหกรรม
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.  ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ
2.   ไม่จำกัดวุฒิ
3.  อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
** ไม่มีค่าใช้จ่าย  ฟรีทั้งหลักสูตร
     เปิดรับจนกว่าจะครบ 20 คน
     ฝึกจบมีงานทำทันที


 
โพสโดย : พิจิตรา   วันที่ : 14 มิถุนายน 2566   View : 519
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567  (ดู 1371)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ดู 411)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566  (ดู 511)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  (ดู 529)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  (ดู 468)
เชิญชวนผู้รับบริการจาก อบต.ทุ่งนางโอก ร่วมทำการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 328)
รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 379)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :