องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567


ออนไลน์ : 30

หัวข้อ :: ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามประกาศคณะกรรมการหล้กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16(4) " ให้คณะกรรมการทองทุนมีอำนาจหน้าที่ สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ "
เปิดไฟล์
โพสโดย : วิจิตรา   วันที่ : 30 ตุลาคม 2566   View : 86
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567  (ดู 671)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ดู 273)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566  (ดู 262)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  (ดู 212)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  (ดู 190)
เชิญชวนผู้รับบริการจาก อบต.ทุ่งนางโอก ร่วมทำการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 183)
รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 283)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :